Vedtekter og bestemmelser

Vedtekter for Valen Lystbåthavn AL 

Vedtatt 1 mars 2009. Senere revidert i årsmøte 26.04.2015

§ 1 Navn 

Andelslagets navn er Valen Lysbåthavn Andelslag BA

§ 2 Formål 

Andelslaget skal bygge og drive småbåthavn med tilhørende aktiviteter i Bodø havn.

§ 3 Andeler 

Andelslaget utsteder andeler på båtplass i brygge. Det utstedes tilsvarende antall andeler som det er båtplasser i andelslaget.

§ 4 Andelens verdi 

Andelens verdi er markedsbasert og kan selges av innehaver til høystbydende etter godkjenning av styret. Andelslaget kan kreve forkjøpsrett til markedspris.

§ 5 Andelsbrev 

Alle salg av andeler skal godkjennes av styret. Styret vil godkjenne salg dersom alle fordringer fra andelslaget er innfridd. Forutsatt godkjenning utsteder styret nytt andelsbrev til den nye andelseier. Andelsbrevet skal være datert og påført nummer tilsvarende båtplassen og eierens navn, adresse og telefonnummer. Andelsbrevet signeres av to av styrets medlemmer. Sammen med andelsbrevet skal medfølge andelslagets vedtekter.

 

§ 6 Båtplassens årsleie 

Årsmøtets vedtatte årsleie, og andre økonomiske forpliktelser skal betales ved forfall etter mottatt krav fra styret. Ved purring ilegges gebyr på kr 100,-.

§ 7 Eksklusjon

Andelseier som motarbeider foreningens formål eller interesser, unnlater å yte forventet fellesinnsats eller på annen måte opptrår illojalt, kan ekskluderes fra andelslaget. Tilsvarende hvis andre tungtveiende grunner berettiger slik reaksjon. Likeledes kan andelseier som over tid unnlater å vedlikeholde egen båtplass eller ved ikke å innfri sine økonomiske forpliktelser ekskluderes.

 

Forslag om eksklusjon avgjøres av styret, med mindre saken gjelder et styremedlem. I sistnevnte tilfelle blir saken å avgjøre av årsmøtet. Eksklusjonsvedtak fattet av styre kan påklages til årsmøtet. Eksklusjonssak skal behandles i henhold til alminnelige krav til saksbehandling, herunder skal den saken gjelder varsles og gis rett til å ta til motmæle.

 

For de tilfeller hvor grunnlaget for eksklusjon bygger på mislighold av økonomiske forpliktelser og hvor laget forut for vedtaket har sendt medlemmet et skriftstykke som viser kravets grunnlag og omfang, vil skriftstykke utgjøre et særlig tvangsgrunnlag som kan sendes namsmannen som begjæring om utlegg i henhold til tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser.

 

§ 8 Begrensninger av sesong og båters størrelse

Båter kan kun ligge i anlegget i tidsrommet april-september. Maksimal størrelse på båter i anlegget settes til 30 fot.

§ 9 Utleie av båtplass 

Medlemmet kan selv stå for utleie av båtplass etter godkjenning av styret.

 

§ 10 Næringsvirksomhet 

Det skal ikke drives noen form for næringsvirksomhet fra bryggen.

 

§ 11 Styrets sammensetning 

Valen Lystbåthavn BA skal ha ett styre på 5 medlemmer hvorav to bryggeformenn.

Årsmøtet velger og godkjenner styret. Formann, nestleder/sekretær og kasserer velges separat. Medlemmer av styret må være andelseier og velges for 2 år av gangen slik at ikke mer enn 3 av styrets medlemmer er på valg eller oppnevnes samtidig. Bodø havnevesen kan oppnevne ytterligere ett styremedlem.

§ 12 Styremøter 

Styremøter avholdes så ofte som ledelsen og kontrollen av andelslaget krever. Styret forutsettes å forberede årsmøtet i god tid. Styremøter sammenkalles av formann. Hvis et styremedlem krever avholdelse av styremøte skal formannen uten opphold etterkomme kravet. Møtet ledes av formannen eller den styret velger i møtet.

Styremøtet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret treffer sine beslutninger ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Stemmelikhet ved valg av møteleder avgjøres ved loddtrekning. Styret skal føre protokoll over forhandlingene. Denne skal underskrives av de fremmøtte.

§ 13 Styrets fullmakter 

Styret skal lede andelslagets virksomhet i samsvar med dets vedtekter og etter de pålegg årsmøtet gir. Saker av betydelig økonomisk omfang sett i relasjon til andelslagets ressurser skal forelegges årsmøtet til godkjenning. To styremedlemmer i fellesskap tegner andelslaget utad.

§ 14 Årsmøtet 

Årsmøtet er den øverste myndighet i andelslaget. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år senest 15. april. Ekstraordinært årsmøtet holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst 1/20 (3) av andelseierne skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret foretar innkalling til ordinært årsmøte med minst 3 ukers varsel og vedlegger: Årsberetning, revidert regnskap, eventuelle innkomne forslag og valgkomiteens innstilling. Forslag som ønskes behandlet skal være skriftlig, og styret i hende innen 15. mars.

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er angitt i innkallingen. Eventuelle nye saker kan drøftes, men beslutning kan ikke tas før i ekstraordinært årsmøte.

Det ordinære årsmøtet skal:

  • Behandle årsberetningen fra styret.
  • Behandle årsoppgjøret og anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
  • Fastsette årlig leie, eventuell fondsavsetning, dugnadskrav mv.
  • Foreta valg av valgkomite og de personer som skal ha ordinære tillitsverv i henhold til vedtektene.
  • Velge styremedlemmer.
  • Protokoll skal føres og underskrives av møteleder og minst 2 møtedeltagere ved avslutning av møtet.

Styrets formann skal være tilstede med mindre det foreligger gyldig forfall.

Skal et forslag om vedtektsendring kunne behandles, må hovedinnholdet være kjent allerede i innkallingen.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet om valg av personer til tillitsverv.

 

Rett til å delta i avstemmingen har medlemmer som har innfridd sine forpliktelser. En andelseier kan stemme ved fullmakt om dette er angitt skriftlig.

Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med simpelt flertall.

Ved stemmelikehet gjør møteleders stemme utslaget. Har denne ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.

Endringer eller tillegg til vedtektene gjøres med 2/3 flertall av de frammøtte.

 

§ 15 Revisor. 

Andelslaget skal ha revisor som velges for 2 år av årsmøtet. Samtidig velges varamann til revisor.

§ 16 Oppløsning. 

Vedtak om frivillig oppløsning av andelslaget kan alene fattes av to på hverandre etterfølgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom. Det kreves på begge møtene minst 2/3 flertall for oppløsning. Blir vedtak fattet om oppløsning skal årsmøtet velge avviklingsstyre.  Avviklingsstyret skal sørge for at alle forpliktelser som andelslaget har, dekkes før tilbakebetaling av mulige andelsmidler. Etter avsluttet utbetaling fremlegges revidert regnskap for årsmøtet. Etter godkjenning er andelslaget endelig oppløst. Andelslagets bøker skal oppbevares i 5 år.