Årsmøtereferat 2009

1. Formann ønsket velkommen og ba om de 14 fremøttes godkjennig av innkalling og forberedelser til årsmøtet. Det ble godkjent av de fremmøtte og årsmøtet ble satt kl 1310.

2. Årsmelding godkjent

3. Regnskap for 2008 godkjent

3, Årlig leie videreført med 2200,-
Fondavsetning øker fra 200,- til 400,- pr år
Dugnadsplikt 10 timer
Ikke utført dugnad 120,- pr time
Dugnad utover 10 timer godtgjøres med 75,- pr time max 2200,-
Styremdlemmer fritas for årlig leie til dekning av småutgifer
Budsjett settes til 250000,- inklusiv flytting av brygge og vedlikehold

4. Vedtektsendring vedtatt ny para 12 lyder: Valen lystbåthavn AL skal ha ett styre på 5 medlemmer hvorav to bryggeformenn. Årsmøtet velger og godkjenner styret. Formann, nestleder/sekretær og kasserer velges separat. Medlemmer av styret må være andelseiere og velges for 2 år av gangen slik at ikke mer enn 3 av styrets medlemmer er på valg eller oppnevnes samtidig. Bodø havnevesen kan oppnevne ytterligere ett styremedlem.

5,Valg: På bakgrunn i vedtatte vedtektsendring er kun nestforman på valg i tlllegg til revisor.

Harald Borge trer ut av styret etter 2 år. Eirik Simensen tlf 40215720 (m forbehold om overatakelse av plass 47 ) blir ny nestformann og sekretær.

Morten Michalsen blir revisor for de neste 2 år

Styrets sammensetning blir da som følger:

Petter Jamissen Formann
Eirik Simensen Nestformann og sekretær
Jo Wintervoll kasserer
Bjørn Inge Hansen Bryggeformann Øst
Kristian Ellinsen Bryggformann Vest

6 Orientering om status vedrørende flytting av brygge til nytt landfeste. Kristian Ellingsen orienterte kort om de anbud som var mottatt og det arbeid som var gjort så langt. Styret fikk årsmøtets tillitt til å arbeide videre innenfor den budsjettramme som er gitt i tidligere vedtak.

7. Årsmøtet ble hevet kl 1415
_________________
Petter Jamissen
Formann
petterjamissen@yahoo.com