Årsmøtereferat 2007

Referat fra årsmøte 20 mars 2007: 

Sak 1: Godkjenning av årsmelding. (Petter legger den ut på ut på webben)

Godkjent.

Sak 2 Regnskapet for 2006:


Regnskapet var anbefalt godkjent av revisor og ble gjennomgått. Det ble poengtert at dugnadstimer fra siste dugnad ikke var ajourført pr 31.12.06

Regnskapet ble godkjent med følgende kommentar. det er ikke lov å kommentere hvem som skylder hva i årsregnskapet.

Det ble vedtatt at årsavgift og fondsavsettning beholdes på samme nivå som i fjor, altså 2000,- i årsavgift og 200 til vedlikeholdsfondet. Dette på bakgrunn av klubbens gode økonomi.

Budsjettforslag og vedlikeholdsplan fremlegges styret av bryggeformenn. Skal ikke overstige fjorårets grense på 115 000,-

Sak 3: Vedtektssendring. det ble foreslått å endre vedtektene slik at bryggeformenne ble medlem i styret.

Godkjent.

Sak 4: Valg 
Styre får følgende sammensetning i 2007:

Styre:
Petter Jammisen
Harald Borge
Bernt Berntsen
Arne Willy Brasetvik

Web ansvarlig+ vara for kasserer.
Robin Solås

Bryggeformenn:
Jim T Nystad
Bjørn Inge Hansen

Referent: Robin Solås