Årsmelding 2004

Valen Lystbåthavn AL, Årsberetning 2004

 

Innledning
2004 har vært et år med tildels ny giv etter mellomåret 2003 for Lystbåthavna. Mindre dugnad på felles arealer (bla gjerdet) har vært gjennomført utover det helt nødvendige. Plan for en kommersiell havn i vårt nærområde har vært fremmet Bodø formannskap i des 2004, men ble forkastet. Den fremtidige havneplanen vil regulere det aktuelle området til småbåthavn.

 

Valen Lystbåthavn AL

Foreningen eier klubbhus og brygge med til sammen 48 tilgjengelige plasser. Foreningen leier arealer hos Bodø kommune. De siste års leieinntekter har vært budsjettert til 96000,- og fondsinntekten til 9600,- . Fondet er nå på 54600,- (6 år). Driftsutgiftene for 2004 var budsjettert til 115000,- . Klubben har god økonomi med en egenkapital på 211800,- (inkl fondet). I tillegg til verdien av brygge, klubbhus (forsikringssum 550000,- ) og utestående fordringer på tilsammen 43000,- (hvorav 3000,- til fondet) hos 15 medlemmer. Pr 31 des 2004.
Utestående erstatning fra forsikringsselskapet etter stormskaden 11 januar 2005 er på 40500,-

 

Styret 
Årsmøtet for 2004 gjenvalgte sittende styre da det kun hadde fungert i noen få måneder som følge av den sene gjennomføringen av årsmøtet for 2003.
Styret har i perioden bestått av Petter Jamissen/15 formann, Robin Solås/16 nestformann, Jens Jensen/32 styremedlem og Bernt Lind/27 kasserer. I tillegg har Sverre Holm/14 og Harald Borge/35 vært bryggeformenn for henholdsvis vestre (like nr) og østre (ulike nr) side av brygga.


Etter at nytt styre var på plass i mars 04 har det vært gjennomført 5 styremøter og to medlemsmøter og en sommerfest (dugnadsavslutning vår) samt forberedelse/innkalling til årsmøte for 2005. Styret har konsentrert seg om å innkreve utestående fordringer for å få full kontroll med lystbåthavnas økonomi. Flere plasser omsatt for å dekke utestående fordringer og nye medlemmer har kommet til.
Styret og bryggeformenn har etter vedtak på årsmøtet 04 vært fritatt for årlig leie som godtgjørelse for vervet og til dekning av nødvendige utgifter.

 

Bryggeformenn 
Bryggeformennene gjør en stor innsats for å opprettholde standarden på brygga og initiere vedlikehold. Det er hevet over tvil at de alene ikke kan gjøre alt arbeidet på brygga . Bryggeformennene må trekke veksler på de øvrige medlemmene i form av dugnad for å få gjennomført nødvendig vedlikehold og arbeid på havna.
Det bør for fremtiden vurderes øke dugnadsplikten til 12 timer og introdusere en form for kompensasjon (feks 75,- pr t i fradrag på årlig leie) for dugnad utover 12 timer for å motivere til og premiere stor innsats for lystbåthavna.

 

Dugnad
Dugnad må i kommende år gjennomføres på en slik måte at alle i god tid blir orientert om tidspunkt og at det arbeid som skal gjennomføres er planlagt og foreberedt. Registrering av dugnad har tidligere vist seg vanskelig å gjennomføre på en etterrettelig måte. Medlemmene må for også for fremtiden bli enige om en enkel og sikker registrering for å sikre rettferdighet.
Medlemsmøtet i mars vedtok for 2004 fire dugnader på våren og nødvendig dugnad for opptak av utrigger i okt/nov. Erfaringen med dette i 2004 har vært overveiende god unntatt opptaket av utriggere. Dette resulterte i skader på 5 plasser på brygga som taksert til ca 59500,- av forsikringsselskapet. 4000,- i egenandel (lovpålagt ved naturskader) og 15000,- som følge av av svak konstruksjon trekkes fra taksten. Erstatningsbeløpet reduseres til 40500,- .
Forsikringsutbetalingen dekker ikke utbedringen og manglende dugnad påfører dermed lystbåthavna en utgift. Det bør vurderes å gjøre den enkelte andelsinnehaver økonomisk ansvarlig for sin utrigger (lystbåthavnas eiendom) dersom den ligger ute over vinteren.

 

Forslag til dugnad for 2005
Vår: Fre 8/4 1700-2000 og lør 9/4 1000-1500, ons 13/4 1700-2000, fre 15/4 1700-2000, lør 16/4 1000-1500 og ons 20/4 1700-2000.
Høst: Fre 21/10 1700-2000, lør 22/10 1000-1500, fre 29/10 1700-2000 og lør 30/10 1000-1500. Reservedager for høstdugnaden er fre 4/11 1700-2000 og lør 5/11 1000-1500.
All dugnad utført på andre tidspunkt skal godkjennes av en bryggeformann for registrering.

 

Fremtiden
Vinteren 04/05 og lang tids unnlatelse av fornyelse av bryggebjelker har gitt foreningen en utfordring i form av fornyelse av utriggere og fester til disse. Ca 10 plasser mangler eller har mangelfulle utriggere og nye må anskaffes eller bygges i 2005. I tillegg bør det i 2005 lages en langsiktig plan for utskifting av resterende utriggere og utbedring av lagerhuset.
Årlig leie og fondsinnbetaling

 

Eneste inntektskilder er årlig kontingent/leie og fondsinnbetaling (2000,- + 200,-) og gjenkjøp av ikke utført dugnad (pr t 120,-). Kontingenten ble beholdt uendret mens timeprisen for dugnad økte med 20,- for 2004. For 2005 bør det vurderes å heve årlig leie og fondsinnbetaling fra dagens 2200,- , som har vært uforandret i flere år.
Alt 1: Årlig leie settes til 2200,- og innbetaling til fondet økes til 300,- .
Alt 2: Årlig leie settes til 2500,- hvorav 12,5% avsettes til fondet.
Alt 3: Årlig leie beholdes uforandret og innbetaling til fondet økes til 300,- .
Alt 4: Årlig leie settes til 2300,- hvorav 12,5% avsettes til fondet (287,50).

 

Annet
Det har i 2004 vært et arbeide i gang for å bygge en større kommersiell havn for fritidsbåter med senter i nåværende rampe. Vi ble kontaktet av investorene da de ønsket en båtforening til å leie plass i havna og forestå driften av medlemsmassen. Vi sa oss interessert, men forpliktet oss ikke. Dette fordi det ikke forelå noen kostnadsberegning for den enkelte plass og vår eventuelle inntreden med de verdier vi har i bla eksisterende brygge og klubbhus.
Det er styrets holdning at et slikt vedtak er så dramatisk at det må behandles på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Investorenes plan ble fremmet for formannskapet i Bodø i desember 04, men ble forkastet i sin nåværende form. Ny plan vil sannsynligvis bli fremmet våren 2005.

 

Avslutning 
Valen Lystbåthavn AL har i lys av siste års innsats gode muligheter til å utvikle seg videre til å bli en hyggelig havn hvor medlemmene kan nyte godt av ett flott klubbhus og fine havneforhold med strøm og vann. For å få til en slik utvikling kreves det at medlemmene forsetter å gjøre en innsats og innfrir sine forpliktelser. En ”tur og fest komité” bør etableres for å se på hvilke miljøskapende tiltak som kan være attraktive for Lystbåthavna. Det sittende styret takker for samarbeidet og innsatsen i 2004 og ønsker det neste styret lykke til med 2005.

 

For styret

Petter Jamissen
Formann