Årsmelding 2005

Valen Lystbåthavn AL, Årsberetning 2005


Innledning
2005 har vært et år med mye vedlikehold etter vinterens herjinger på Lystbåthavnas brygge. Rydding av felles arealer har vært gjennomført og ett stort antall bryggebjelker er skiftet. Plan for en kommersiell havn i vårt nærområde er fremdeles på trappene og det er gjort en henvendelse til havnestyret om drift grunnet vårt noe tilbakeholdne engasjement. Den fremtidige havneplanen regulerer det aktuelle området til småbåthavn. For øvrig er det registrert at nabobedriften til lystbåthavna vurderer en utvidelse av sin brygge.

 

Valen Lystbåthavn AL
Foreningen eier klubbhus og brygge med til sammen 48 tilgjengelige plasser. Foreningen leier arealer hos Bodø kommune. De siste års leieinntekter har vært budsjettert til 96000,- og fondsinntekten til 9600,-. Fondet vil bli på 64200,- (7 år). Driftsutgiftene for 2005 var budsjettert til 115000,- . Klubben har god økonomi med en egenkapital på 280000,- (inkl fondet). I tillegg til verdien av brygge, klubbhus (forsikringssum 550000,- ) og utestående fordringer på ca 40000,- (hvorav 3000,- til fondet) pr 31 des 2005. Drift/vedlikeholdsbudsjettet synes fornuftig og anbefales holdt på samme nivå for 2006
Erstatning fra forsikringsselskapet etter stormskaden 11 januar 2005 er utbetalt og inntektsført.

 

Styret
Årsmøtet for 2005 gjenvalgte sittende styre da det ikke forelå forslag til nye styremedlemmer eller bryggeformenn. For 2006 må det velges 2 nye styremedlemmer og nye bryggeformenn må utpekes.
Styret har i perioden bestått av Petter Jamissen/15 formann, Robin Solås/16 nestformann, Jens Jensen/32 styremedlem og Bernt Lind/27 kasserer. I tillegg har XX/xx og Harald Borge/35 vært bryggeformenn for henholdsvis vestre (like nr) og østre (ulike nr) side av brygga.
Etter at nytt styre var på plass i mars 05 har det vært gjennomført 3 styremøter samt forberedelse/innkalling til årsmøte for 2006.

 

Bryggeformenn
Bryggeformennene gjør en stor innsats for å opprettholde standarden på brygga og initiere vedlikehold. Det er hevet over tvil at de alene ikke kan gjøre alt arbeidet på brygga . I år har de hatt med seg en engasjert gjeng med god dugnadsmoral. Dette har gjort det mulig å få gjennomført årets vedlikehold.
Bryggeformennene vil alltid måtte trekke veksler på de øvrige medlemmene i form av dugnad for å få gjennomført nødvendig vedlikehold og arbeid på havna.

 

Dugnad
Dugnadsånden har i år vært meget stor i en mindre krets. Disse har forestått utskifting av ett stort antall bryggebjelker og bistått medlemmer i nybygging av utriggere som har forfalt eller blitt slitt. Registrering av dugnad har i år fungert bedre enn tidligere. Medlemmene må også for fremtiden bli enige om en enkel og sikker registrering for å sikre rettferdighet.
I vinter har vi hatt medlemmer som i perioder har hatt båter liggende ved brygga. Dette er til hinder for dugnaden i nov og innebærer en risiko for brygga på vinteren. Dette er en uakseptabelt og det bør vurderes om skader som følge av overvintrende båter skal påløpe eier av båtplass/båt. Skader på utriggere som ligger ute er så langt ikke kjent, men noen var av en slik forfatning at skade kan forventes.

 

Fremtiden
For 2006 bør det lages en langsiktig plan for videre vedlikehold og utbedring av lagerhuset. Det kommende styret bør i tillegg pålegges å opprettholde kontakten med initiativ takeren til Bodø Lystbåthavn for å sikre at en eventuell realisering enten omfatter eller ikke berører vår videre eksistens.
”Annet (fra årsberetningen 04)”
Det har i 2004 vært et arbeide i gang for å bygge en større kommersiell havn for fritidsbåter med senter i nåværende rampe. Vi ble kontaktet av investorene da de ønsket en båtforening til å leie plass i havna og forestå driften av medlemsmassen. Vi sa oss interessert, men forpliktet oss ikke. Dette fordi det ikke forelå noen kostnadsberegning for den enkelte plass og vår eventuelle inntreden med de verdier vi har i bla eksisterende brygge og klubbhus.
Det er styrets holdning at et slikt vedtak er så dramatisk at det må behandles på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Investorenes plan ble fremmet for formannskapet i Bodø i desember 04, men ble forkastet i sin nåværende form. Ny plan vil sannsynligvis bli fremmet våren 2005.

 

Årlig leie og fondsinnbetaling
Eneste inntektskilder er årlig kontingent/leie, fondsinnbetaling og dugnad. Endringen i dugnadspris og leie/fond gjort i 2005 anses som riktig og bør beholdes uforandret
For 2005 er det flere andelseiere med stor gjeld til havna. 5 andelseiere er tilskrevet med varsel om at styret foreslår for årsmøtet å selge båtplassen deres for å dekke utestående.
Styret og bryggeformenn har etter vedtak på årsmøtet 05 vært fritatt for årlig leie som godtgjørelse for vervet og til dekning av nødvendige utgifter. Noe som anbefales viderført.

 

Avslutning
Valen Lystbåthavn AL har flere utfordringer i året som kommer. Opprettholdelse og videreutvikling av dugnadsånden er alltid en utfordring, men også en betingelse for at havna kan forsette å eksistere. Samtidig vil det være viktig å følge den videre utviklingen av den nye båthavna og fortløpende vurdere hva som vil være til beste for våre andelseiere. For å få til en videre utvikling av vå forening kreves det at medlemmene forsetter å gjøre en innsats og innfrir sine forpliktelser. Det sittende styret takker for samarbeidet og innsatsen i 2005 og ønsker det neste styret lykke til med 2006.

For styret
Petter Jamissen
Formann