Årsmelding 2006

Valen Lystbåthavn AL, Årsberetning 2006

 

Innledning
2006 har også vært et år med mye vedlikehold etter vinterens herjinger på Lystbåthavnas brygge. Rydding av felles arealer har vært gjennomført og ett stort antall bryggebjelker er skiftet. Plan for en kommersiell havn i vårt nærområde eksisterer fremdeles, men har møtt tung motstand fra næringslivet. Situasjonen i dag er at avslaget i kommunen er anket til fylket. Den fremtidige havneplanen regulerer fremdeles det aktuelle området til småbåthavn. Den nye rorbu havna nord for bremnes har sannsynligvis endret markedet for båtplasser noe. Nordykk a/s har inngått avtale med Jakhelln om leie av arealer ved siden av oss for produksjon av flytebrygger.

 

Valen Lystbåthavn AL
Foreningen eier klubbhus og brygge med til sammen 48 tilgjengelige plasser. Foreningen leier arealer hos Jakhelln a/s. Jakhelln a/s disponerer to plasser vederlagsfritt. De siste års leieinntekter har vært budsjettert til 96000,- og fondsinntekten til 9600,-. Fondet vil bli på 82000,- (9 år). Klubben har god økonomi med en egenkapital på 352000,- (inkl fondet). I tillegg kommer verdien av brygge, klubbhus (forsikringssum 550000,-) og utestående fordringer på ca 35000,- pr 31 des 2006. Driftsutgiftene for 2006 var budsjettert til 115000,-. Drifts og vedlikeholdsbudsjettet synes fornuftig og anbefales holdt på samme nivå for 2007
Erstatning fra forsikringsselskapet etter stormskaden vinteren 2005-06 på 75000,- er utbetalt og inntektsført.

 

Styret
Styret har i perioden bestått av Petter Jamissen; formann, Harald Borge (ny); nestformann, Bernt Berntsen (ny); styremedlem, Arne Willy Brasetvik (ny); styremedlem og Bernt Lind; kasserer. I tillegg har Jim Nystad og Bjørn Inge Hansen vært bryggeformenn og Robin Solås Web side ansvarlig. Etter at nytt styre var på plass i mars 06 har det vært gjennomført dugnader (vår og høst) samt 4 styremøter og sommerfest (dugnadsavslutning) samt forberedelse/innkalling til årsmøte for 2007.
For 2007 må det velges 2 nye styremedlemmer og 2 varamenn til styret. Både formann og kasserer har sittet i 3 perioder og er på valg.

 

Bryggeformenn
Bryggeformennene har i 2006 gjort en formidabel innsats for å sette brygga i stand etter flere år med stormherjinger. Det er hevet over tvil at de alene ikke kan gjøre alt arbeidet på brygga. I år har de hatt med seg en liten engasjert gjeng med god dugnadsmoral. Dette har gjort det mulig å få gjennomført årets vedlikehold.
Bryggeformennene vil alltid måtte trekke veksler på de øvrige medlemmene i form av dugnad for å få gjennomført nødvendig vedlikehold og arbeid på havna.

 

Dugnad
Dugnadsånden har i år vært bedre blant medlemmene meget stor i en mindre krets. Disse har forestått utskifting av ett stort antall bryggebjelker og bistått medlemmer i nybygging av utriggere som har forfalt eller blitt slitt. Registrering av dugnad er alltid en utfordring og har i for 2006 fungert tilfredsstillende. Medlemmene må også for fremtiden bli enige om en enkel og sikker registrering for å sikre rettferdighet.
I vinter har vi igjen hatt noen få utriggere liggende ute ved brygga. Skader på utriggerene som ligger ute er så langt ikke kjent, men noen var av en slik forfatning at skade kan forventes.

 

Fremtiden
For 2007 bør det lages en langsiktig plan for videre vedlikehold. Det kommende styret bør i tillegg pålegges å opprettholde kontakten med initiativtakeren til Bodø Lystbåthavn og Bodø havnevesen for å sikre at en eventuell realisering enten omfatter eller ikke berører vår videre eksistens.

 

Annet
Styret ble av årsmøtet i 2006 bedt om å se på en utvidelse av vår havn basert på at vi har store summer stående på konto og at etterspørselen etter båtplasser er stor. Samtidig vil en økning av medlemsmassen gi oss mer tyngde bla mht etablering av ny småbåthavn.
Etter samtaler med Havnedirektøren som all hovedsak er positiv til vårt utspill og den turbulens som etableringen av kommersiell småbåthavn har skapt valgte styret å ligge på været. Dette etter anbefaling fra Havnedirektøren

 

Årlig leie og fondsinnbetaling
Eneste inntektskilder er årlig kontingent/leie, fondsinnbetaling og manglende dugnad. Dugnadspris ((125,- pr time) og leie (2000,-) /fond (200,-) for 2006 anses som riktig og bør beholdes uforandret i 2007. For 2006 ble det innført godtgjørelse for dugnad utover dugnadsplikten på 12 timer. Dette har vært en god motivasjon til dugnad og forslås videreført med samme sum (75,- pr time) for 2007.
For 2006 er det fremdeles noen andelseiere med gjeld til havna, men situasjonen er bedre enn tidligere. Flere båtplasser ble i 2006 solgt for å dekke utestående fordringer.
Styret (ikke varamenn) og bryggeformenn har etter vedtak på årsmøtet 06 vært fritatt for årlig leie som godtgjørelse for vervet og til dekning av nødvendige utgifter. Noe som anbefales videreført.

 

Avslutning
Valen Lystbåthavn AL har flere utfordringer i året som kommer. Opprettholdelse og videreutvikling av dugnadsånden er alltid en utfordring, men også en betingelse for at havna kan fortsette å eksistere. Samtidig vil det være viktig å følge den videre utviklingen av den nye båthavna og fortløpende vurdere hva som vil være til beste for våre andelseiere herunder utvidelse av egen havn. For å få til en videre utvikling av vår forening kreves det at medlemmene forsetter å gjøre en innsats og innfrir sine forpliktelser. Det sittende styret takker for samarbeidet og innsatsen i 2006 og ønsker det neste styret lykke til med 2007.

For styret
Petter Jamissen
Formann