Årsmelding 2007

Valen Lystbåthavn AL, Årsberetning 2007

Innledning
2007 har også vært preget av videreføring av det krafttaket som ble startet i 2006. Planen for den kommersielle havna øst for oss er lagt på is. Oss bekjent har Nordykk fremdeles avtale med Jakhelln om leie av arealene vest for oss for produksjon av flytebrygger. Etableringen av ny småbåthavn øst for Bremnes fort har endret markedet for båtplasser noe, men prisnivået er fremdeles høyt i Bodø.

Valen Lystbåthavn A/L 
Foreningen eier klubbhus og brygge med tilsammen 48 plasser. Foreningen leier landfeste hos Jakhelln a/s som også disponerer 2 plasser vederlagsfritt. Leieinntekter for 2007 har vært budsjettert til 92000,- og fondsinntekten til 9200,-. Fondet vil i år ha kommet opp i 92000,-. Klubben har fremdeles god økonomi med egenkapital på 300000,-. (inkl fondet). I tillegg kommer verdi av brygge, klubbhus ( forsikringssum 550000,-) og utestående fordringer på ca 35000,- pr 31 des 06. Driftsutgiftene for 2007 var budsjettert til 115000,. noe som er litt over normalen. Drifts og vedlikeholsbudsjettet synes fornyftig og anbefales holdt på samme nivå for 2006.

Styret 
Styret har i perioden bestått av Petter Jamissen (formann), Harald Borge (nestformann, Bernt Berntsen , Arne Willy Brasetvik (ny) og Bernt Lind (kasserer). Jim Nystad og Bjørn Inge Hansen har vært bryggeformenn og Robin Solås web ansvarlig. Etter at nytt styre var på plass i mars 07 har det vært avholdt dugnader og 4 styremøter innklusive forberedelser til årsmøtet 2008.

For 2008 bør det velges 2 nye styremedlemmer m varamenn. Både formann og kasserer har sittet 4 perioder og er på valg. Kandidat til kasserer foreligger.

Bryggeformenn
Bryggeformennene har i 2007 gjort en stor innsats for å opprettholde standarden på brygga etter karfttaket i 2006. Det er som før hevet over tvil at de ikke kan stå for dette arbeidet alene. Bryggeformennene vil alltid måtte trekke veksler på de øvrige medlemmene i form av dugnad for å få gjennomført nødvendig vedlikehold og arbeid på brygga,

Dugnad 
Dugnadsånden har i år vært brukbar blant medlemmene. Bryggeformennene har forestått dugnaden og bistått medlemmene i nybygging av utrigger som har blitt ødelagt eller utslitt. Utriggeropptaket for 07 ble foretatt av Nordykk a/s etter at de kom med ett svært godt tilbud. Alle utrigger er på land.

Medlemmene må også i fremtiden bli enige om en enkel og sikker registrering av dugnad.

Fremtiden 
For 2008 bør det lages en langsiktig plan for videre vedlikehold og utvikling av havna. Det verserer et rykte om en anbudsinnbydelse fra Jakhelln a/s for utvikling av deres eiendom som vi leier. Dette er avkreftet fra havnemyndighetenes side. Det eneste som foreligger er en mulig utvidelese av Nordic Pelagics brygge østover. Havnedirektøren mener at denne utvideles ikke vil berøre oss. Kommende styre må opprettholde den gode kontakten med havnemyndighetene for å sikre informasjon om den vider utviklingen.

Annet 
styret ble av årsmøtet 2006 bedt om å se videre på en evt utvidelese av eksisterende havn basert på at vi har brukbart med penger på bok og at etterspørselen etter båtplasser fremdeles er stor. Samtidig vil en økning av medlemsmassen gi oss mer tyngde ift kommune og havnemyndigheter. Etter samtaler med havnedirektøren har styret valgt å ligge på været gjennom 2007, men anbefaler at oppdraget videreføres for 2008.

Årlig leie og forndsinntekter
Eneste inntektskilder er årlig kontingent /leie, fondsinntekt og manglende dugnad. Dugnadsprisen (125,- pr ti), leie (2000,-) og fond (200,-)for 2006 anses som marginalt og bør økes noe for 2007 for ikke å forbruke egenkapitalen. I 2006 ble det innført godtgjørelse for dugnad utover den pålagte dugnadsplikten. Dette har vist seg å være en god motivasjon for enkelte og foreslås videreført (75,- pr t) for 2007.

I løpet av året har styret flyttet egenkapitalen utover driftsbudsjett over på kapitalkonto (5,5 %) for å øke renteinntekten vår noe.

Styret (ikke varamenn) og bryggeformenn har etter vedtak på årsmøtet 2006 vært fritatt for årlig leie (ikke fond og dugnadsplikt) som godtgjørelse for verv og til dekning av de småutgifter som påløper. dette anbefales videreført.

Avslutning 
Valen Lystbåthavn AL har fremdeles store utfordringer. Opprettholdels og videreutvikling av dugnadsåmnden er alltid en utfordring , men også en betingelse for at havna kan fortsette å eksistere. Det vil også være viktig å følge den videre utviklingen i havna og fortløpende vurdere hva som vil være til beste for våre andelseiere herunder utvidelse av egen havn.

For å få til en videre utvikling av vår forening kreves det at medlemmeneforsetter å gjøre en innsats oginnfrir sine forpliktelser. Det sittende styret takker for seg og innsatsen i 2007 og ønsker det nye styret lykke til med 2008.

For styret
Petter Jamissen
Formann