Årsmelding 2008

Valen Lystbåthavn AL, Årsberetning 2008 

Innledning 
2008 har også vært preget av videreføring av det krafttaket som ble startet i 2006. Planen for den kommersielle havna øst for oss er lagt på is. Vi har mottatt ett varsel om oppsigelse fra Jakhelln mvf 1 okt 2009. Oss bekjent har Nordykk fremdeles avtale med Jakhelln om leie av arealene vest for oss for produksjon av flytebrygger. Etableringen av ny småbåthavn øst for Bremnes fort har endret markedet for båtplasser noe, men prisnivået er fremdeles høyt i Bodø.

Valen Lystbåthavn A/L
Foreningen eier klubbhus og brygge med tilsammen 48 plasser. Foreningen leier landfeste hos Jakhelln a/s som også disponerer 2 plasser vederlagsfritt. Leieinntekter for 2008 har vært budsjettert til 112000,- og fondsinntekten til 9200,-. Fondet vil i år ha kommet opp i 100400,-. Klubben har fremdeles god økonomi med egenkapital på ca 325000,-. (inkl fondet). I tillegg kommer verdi av brygge, klubbhus ( forsikringssum 550000,-) og utestående fordringer på ca ca 25000,- pr 31 des 08. Driftsutgiftene for 2008 var som for 2007 budsjettert til 115000, noe som er litt over normalen. Som følge av oppsigelsen fra Jakhelln må dette budsjettet økes betraktelig for 2009.

Styret 
Styret har i perioden bestått av Petter Jamissen (formann), Harald Borge (nestformann, Bernt Berntsen , Arne Willy Brasetvik og Jo Wintervoll(kasserer). Jim Nystad (til 1/10) og Bjørn Inge Hansen har vært bryggeformenn og Robin Solås web ansvarlig. Etter at nytt styre var på plass i mars 07 har det vært avholdt dugnader og 5 styremøter innklusive forberedelser til årsmøtet 2009. Styret ved formannen har vært i tett kontakt med havnemyndighetene for å få tilvist ny plassering som følge av oppsigelsen fra Jakhelln

For 2009 bør det endres vedtekter for å redusere antall styremedlemmer og inkludere bryggeformenn i styret.

Bryggeformenn
Bryggeformennene har i 2008 gjort en innsats for å opprettholde standarden på brygga etter karfttaket som startet i 2006. I år har vi fått ett tilbakeslag med flere ødelagte utriggere som følge av en tidlig vinterstorm. Det er som før hevet over tvil at de ikke kan stå for dette arbeidet alene. Bryggeformennene vil alltid måtte trekke veksler på de øvrige medlemmene i form av dugnad for å få gjennomført nødvendig vedlikehold og arbeid på brygga,

Dugnad 
Dugnadsånden har i år vært brukbar blant medlemmene. Bryggeformennene har forestått dugnaden og bistått medlemmene i nybygging av utrigger som har blitt ødelagt eller utslitt. Det er påkrevd at de som har fått ødelagt utriggere i 2008 selv tar initiativ for å få bygget reparert utriggerene

Medlemmene må også i fremtiden bli enige om en enkel og sikker registrering av dugnad.

Fremtiden
For 2009 bør det lages en kortsiktig plan for flytting av anlegget til ny anvist plass og en langsiktig plan for videre vedlikehold og utvikling av havna. Kommende styre må opprettholde den gode kontakten med havnemyndighetene for å sikre informasjon om den videre utviklingen.

Annet 
Styret er av tidligere årsmøter blitt bedt om å se videre på en evt utvidelese av eksisterende havn basert på at vi har brukbart med penger på bok og at etterspørselen etter båtplasser fremdeles er stor. Samtidig vil en økning av medlemsmassen gi oss mer tyngde ift kommune og havnemyndigheter. Styret anbefaler at vi først flytter anlegget til ny anvist plass, fortrinnsvis før sesongstart (feks 1 mai) og deretter vurderer utvidelsen og salg av plasser av to grunner: Nye brygger vil kreve mindre vedlikehold og vi vil kunne kanibaliserer de gamle utriggerene for å drifte gamle anlegget

Årlig leie og forndsinntekte
r
Eneste inntektskilder er årlig kontingent /leie, fondsinntekt og manglende dugnad. Dugnadsprisen (120,- pr ti), leie (2200,-) og fond (200,-) for 2008 anses fremdeles som marginalt og bør økes noe for 2009 for ikke å forbruke egenkapitalen (feks 10%). I 2006 ble det innført godtgjørelse for dugnad utover den pålagte dugnadsplikten. Dette har vist seg å være en god motivasjon for enkelte og foreslås videreført (75,- pr t) for 2009.

Styret (ikke varamenn) og bryggeformenn har etter vedtak på årsmøtet 2008 vært fritatt for årlig leie (ikke fond og dugnadsplikt) som godtgjørelse for verv og til dekning av de småutgifter som påløper. Dette anbefales videreført.

Avslutning 
Valen Lystbåthavn AL har fremdeles store utfordringer. Opprettholdelse og videreutvikling av dugnadsånden er alltid en utfordring , men også en betingelse for at havna kan fortsette å eksistere. Det vil også være viktig å følge den videre utviklingen i havna og fortløpende vurdere hva som vil være til beste for våre andelseiere herunder utvidelse av egen havn.

For å få til en videre utvikling av vår forening kreves det at medlemmene fortsetter å gjøre en innsats og innfrir sine forpliktelser. Det sittende styret takker for seg og innsatsen i 2008 og ønsker det nye styret lykke til med 2009.
_________________
Petter Jamissen
Formann