Årsmøte 2016

ÅRSMØTET avholdes:

Tirsdag 01.03.2016 kl 19.00
Sted: Dreyfushammarn 11 – 2. etg

Saker for årsmøtet:

·         Valg av møteleder
·         Valg av referent og to vitner til å undertegne protokollen
·         Godkjenning av innkalling
·         Framlegg og godkjenning av styrets årsberetning
·         Framlegg og godkjenning av fjorårets regnskap.
·         Fastsetting av årlig leie og dugnadskrav
·         Valg av styre, dagens styre er villige til å forsette i vervet.
·         Planer og fremdrift i saken om nytt bryggeanlegg
·         Avstemning om etablering av nytt bryggeanlegg
·         Eventuelt

Vi oppfordrer alle til å møte!
Årsmøtet tar opp viktige saker som angår alle andelseierne.
Årsmøtet gir andelseierne verdifull informasjon og mulighet til å påvirke driften av andelslaget.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes inn til styret senest innen 20. Februar.

Hilsen

Styret